Ö²ÎïÖÖ×ÓÖÖÃçÆóÒµÃû¼ Íò¹úÆóÒµÍø » ²úÆ·¹©Ó¦ » ÖÖ×Ó » Ö²ÎïÖÖ×ÓÖÖÃç
»¨½·×Ñ »¨½·×Ѽ۸ñ ´óºìÅÛ»¨½·×Ѽ۸ñ
»¨½·×Ñ£¡´óºìÅÛ»¨½·×Ñ£¡´óºìÅÛ»¨½·×Ѽ۸ñ£¡É½Î÷Ô˳Çç­ÏØ--ÂíÎÀÓÂ-138-3594-6276
ÂòºÉ»¨Ãç¾ÍÕÒ°²ÐÂËØÑÅÁ«¼Òͥũ³¡
ÔµºÉ¶øÉú±ü³ÐÉú̬»¯ÖÖÖ²ÀíÄ2011ÄêÆð£¬ÀûÓÃÁËÈýÄêµÄʱ¼ä×öÍÁµØ»¹Ô­£¨ÍË·Ê¡¢ÍËÒ©£©
¹Ø¼ü´Ê£ººÉ»¨Ãç
°ÙÏã¹ûÃç

°ÙÏã¹ûÃç

¼Û¸ñ£º µçÒé
°ÙÏã¹ûµÄÖÖÖ²ÒµÓë¼Ó¹¤Òµ·½ÐËδ°¬£¬¼«¾ß·¢Õ¹Ç±Á¦
¹Ø¼ü´Ê£º°ÙÏã¹ûÃç °ÙÏã¹ûÖÖÃç °ÙÏã¹ûÔÔÅ༼Êõ
ʳ³æÖ²Îï-²¶Ó¬²Ý×éÅàÃç
Æ¿£º100 Ö꣺40 ´Ô£º20
²¶Ó¬²ÝDionaea muscipula×éÅàÃ磬ÎÞ¾úÃ磬ÔöÖ³Ãç
¹Ø¼ü´Ê£º²¶Ó¬²Ý »¨Êв¶Ó¬²Ý ʳ³æ²Ý ʳ³æÖ²Îï ²¶Ó¬²ÝÔöÖ³
ÖǹÈ918´óºì·¬ÇÑ£¬¿¹TY¿¹Ïß³æ
¾»¶È£º98 ´¿¶È£º96 Ñ¿ÂÊ£º95
ÎÞÏÞÉú³¤ÐÍ£¬´óºì¹û·¬ÇÑ£¬ÔçÖÐÊìÆ·ÖÖ£¬³¤ÊÆÎȽ
¹Ø¼ü´Ê£º918´óºì·¬ÇÑ
Á¬ÇÌÖÖ×Ó Á¬ÇÌÖÖ×Ó Á¬ÇÌÖÖ×Ñ
¹©Ó¦É½Î÷Á¬ÇÌÃç Á¬ÇÌÖÖ×Ó Á¬ÇÌÖÖ×ÑɽÎ÷Á¬ÇÌÖÖ×ÓɽÎ÷Á¬ÇÌÖÖ×ÑÄ¿Ç°Ò©²ÄÊг¡Á¬ÇÌ»õÔ´²»×ã
»ðÐǹûÖÖ×Ó »ð²Î¹û º£²Î¹û ·ÇÖÞ»Æ¹Ï ½ð´Ìâ¬ÖÖ×Ó Êß²ËÖÖ×Ó
»ðÐǹûÖÖ×Ó »ð²Î¹û º£²Î¹û ·ÇÖÞ»Æ¹Ï ½ð´Ìâ¬ÖÖ×Ó Êß²ËÖÖ×Ó½éÉÜ£º»ðÐǹûÓÖÃû£ºº£²Î¹û¡¢»ð²Î¹û
¹©Ó¦¸ÄÁ¼ºìµØÇòÑó´ÐÖÖ×Ó ºìƤÑó´ÐÖÖ×Ó Ô²´ÐÖÖ×Ó
´¿¶È£º99% ¾»¶È£º99% ·¢Ñ¿ÂÊ£º90%
½ø¿ÚÖÖ×Ó£¬ÖÐÈÕÕÕÀàÐÍ£¬Éú³¤ÕûÆ룬ÊìÆÚÒ»ÖÂ
°×ܸÃçÅú·¢ °×ܸÖÖÖ² °×ܸÅú·¢³§¼Ò
¹æ¸ñ£º10cm*20cm
»ª²©Í¬´´Å©Òµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¬°×ܸÊÇÒ»ÖÖ¹Û»¨Ö²Îï
¹Ø¼ü´Ê£º°×ܸÅú·¢ °×ܸÖÖÖ² °×ܸÖÖÃç
ÓÍÓÃĵµ¤Ê÷

ÓÍÓÃĵµ¤Ê÷

¼Û¸ñ£º µçÒé
ÓÍÓÃĵµ¤£ºÒ»´ÎÖÖÖ²£¬°ÙÄêÊÕÒæ ÓÍÓÃĵµ¤µÄÖØ´ó¼ÛÖµ ÓÍÓÃĵµ¤ÊÇľ±¾Ö²Îï
¹Ø¼ü´Ê£ºÓÍÓÃĵµ¤ ĵµ¤ ĵµ¤Ê÷ ÓÍÓÃĵµ¤Ê÷
¹ãÎ÷ÏÖ´úÁ¢Ð¹©Ó¦¸ß²ú¸ß¿¹²¡¶¾°ëÍ£ÐÄÓ£ÌÒ·¬ÇÑÖÖ×ÓÀÖÀÖ
ÏÖ´úÁ¢ÐÂÀÖÀÖÌØÐÔ¼ò½é£º1¡¢Ö²ÖêΪ¸ß°ëÍ£ÐÄÐÔ
¹Ø¼ü´Ê£ºÓ£ÌÒ·¬ÇÑ Ê¥Å®¹ûÖÖ×Ó Ð¡ÊÁ×ÓÖÖ×Ó Ð¡·¬ÇÑÖÖ×Ó
ºþ±±Þ­°¬²ÝÖÖ×Ó°¬²Ý°¬Ãç°¬¸ùÖÖÖ²Åú·¢°¬Ò¶ÖÊÁ¿ÓÅ·¢Ñ¿Âʸß
½ß³Ï¹§Ó­Äú´ó¼Ý¹âÁÙ±¾»ùµØʵµØ¿´»õ£¬ÁªÏµÈË:ÍõÕÕ¶«£¨¾­Àí£© ÊÖ»ú£º18986567159΢ÐÅ£º18986567159Ïà·ê¾ÍÊÇÔµ
¹Ø¼ü´Ê£º°¬²ÝÖÖÖ²
Éä¸ÉÖÖ×Ó Éä¸ÉÃç Éä¸É»ØÊÕ¼Û¸ñ
³¤¶È£º15 ´Ö¶È£º2 kg£º6
Éä¸É±ðÃû½ð±âµ£¡¢ºûµû»¨¡¢Ý滨£¬Îªð°Î²¿Æ¶àÄêÉú²Ý±¾
¹Ø¼ü´Ê£ºÉä¸ÉÃç Éä¸ÉÖÖ×Ó Éä¸ÉÖÖÖ²»ùµØ
¹©Ó¦Ç๣ËÉ»¨ÖÖ×ÓÖÖÃç
¸ÃÆ·ÖÖÔçÊì¡¢ÄÍÈÈÄÍʪ¡¢¿¹ºµ¡¢¿¹·çÓê¡¢·¢Óý¿ì¡¢¸ù²¿Íú¡¢Îü·ÊÁ¦Ç¿¡¢Ò×ÓÚÔÔÅà
¹Ø¼ü´Ê£ºÊß²ËÖÖÃç Êß²ËÖÖ×Ó Ç๣ËÉ»¨ÖÖÃç ËÉ»¨²Ë
ºËÌÒÃç

ºËÌÒÃç

¼Û¸ñ£º 16.00/Öê
¹æ¸ñ£º£±£­£±£®£² ¸ß¶È£º50-80¹«·Ö
ºËÌÒÃ磬ºËÌÒÊ÷Ã磬¹ÚºËÒ»ºÅºËÌÒÃ磬ºËÌÒÃç»ùµØ
¹Ø¼ü´Ê£ººËÌÒÃç ºËÌÒÊ÷Ãç ¹ÚºËÒ»ºÅºËÌÒÃç ºËÌÒÃç»ùµØ ºËÌÒÃç¼Û¸ñ
¹ÜϪÈýºìèÖ×Ó¸ßɽÄÜÖÖÂð¶àÉÙǮһ¿Ã
2£º2 1£º1 1£º22
¾´¸æ¸÷λÂò¼Ò ·²ÆäÊǹûÅ© Âò¹ûÃç ²»ÊÇÂòÉú»îÓÃÆ·²»ÊÇÒ·þÎÒ±¾ÈËÊÇÅ©Ãñ ÎÒÄÜÁì»áµ½µ±¹ûÅ©µÄÐÁ¿àèÖ×ӵĽá¹ûÆÚ ½Ï³¤ ËùÒÔÇëÄãÃÇÈÏÇå
¹Ø¼ü´Ê£º¹ÜϪÈýºìèÖ×Ó
ÌÒÃç¼Û¸ñ,ÌÒÃç,ÐÂÌ©³¬Ô½Ãçľ(²é¿´)
ÌÒÊ÷µÄÊÊÒ˼޽Óʱ¼ä:´º¼¾½ÏºÃµÄ¼Þ½Óʱ¼äΪÈýÔÂÖÐÑ®
¹Ø¼ü´Ê£ºÌÒÃçÄļҺÃ
Æ»¹ûÃç|ÔóÑôÔ°ÒÕ³¡|3¹«·ÖM9T337×Ô¸ùÕèÆ»¹ûÃç
¸Õ²Å½éÉÜÊÇÆ»¹ûÌ×´üµÄһЩ¼¼Êõ³£¹æ£¬»¹ÓÐһЩעÒâµã£º1¡¢Ì×Ç°·À²¡³æ£ºËäÈ»Ì×´üÓÐÔ¤·À²¡³æµÄ¹¦Ð§
¹Ø¼ü´Ê£ºÆ»¹ûÃçÅú·¢
ÄÄÀïÓкÚÂó²ÝÖÖ×Ó ºÚÂó²ÝÖÖ×Ó¼Û¸ñ
·¢Ñ¿ÂÊ£º95% ³É»îÂÊ£º90%
¸ü¶àÁ˽⣨ÄÄÀïÓкÚÂó²ÝÖÖ×Ó ºÚÂó²ÝÖÖ×Ó¼Û¸ñ£©Ç벦´ò:18005374545£»×ÉѯQQ:3504339593? ɽ¶«Ô£»ªÖÖÒµ:³£Äê³öÊÛÄÁ²ÝÆ·ÖÖ:°üº¬¶àÄê
¹Ø¼ü´Ê£ºÄÄÀïÓкÚÂó²Ý ºÚÂó²ÝÖÖ×Ó ºÚÂó²Ý¼Û¸ñ ºÚÂó²ÝÖÖ×Ó¼Û¸ñ ºÚÂó²Ý
ÊÙ¹âÎ÷ºìÊÁÃç ¿¹²¡¶¾¸ß²úÎ÷ºìÊÁÖÖÃ籨¼Û
ɽ¶«ÊÙ¹âÎ÷ºìÊÁÃç´óÁ¿³öÊÛ³§¼Ò£¬2016-2017ÄêÎÂÊÒ´óÅïÖÖÖ²µÄ·¬ÇÑÖÖÃç¡¢¿¹²¡¶¾¸ß²úÎ÷ºìÊÁÖÖÃ籨¼Û
¹Ø¼ü´Ê£ºÎ÷ºìÊÁÃç
³öÊÛºÚèÛè½ÃçÅú·¢ºÚèÛè½Ãç
Ëæ×ÅÈËÃÇÖ𽥶ÔèÛè½²úÆ·µÄÈÏ¿É£¬Êг¡ÉÏ´ÓÊÂèÛè½ÃçÏúÊÛºÍÅú·¢µÄÈËÃÇÒ²Ô½À´Ô½¶àÁË
¹Ø¼ü´Ê£ººÚèÛè½Ãç ³öÊÛºÚèÛè½Ãç
ÏãÀ±Ò»ºÅ Ïß½·ÖÖ×Ó Ïß½·ÍõÐÂÆ·ÖÖ
Æ·ÖÖÌØÐÔ£º ÔçÊìÏß½·Æ·ÖÖ£¬Ö²Ö곤ÊÆÇ¿£¬¿ªÕ¹¶È´ó
¹Ø¼ü´Ê£ºÏß½·ÖÖ×Ó
Á«Åº»ùµØÁ«ÅºÅú·¢Á«ÅºÖÖ×Ó¶õÁ«ÁùºÅźÖÖ ÕäÖéźÖÖ
1£º1 1£º1 1£º1
³£µÂÊж¦³ÇÇøΪÃñÁ«ÅºÖÖֲרҵºÏ×÷Éç³ÉÁ¢ÓÚ1981Äê
»ùµØ³¤ÆÚ¹©Ó¦¾ÞÎÞ°ÔdzˮźźÖÖ¼Û¸ñ
´¿¶È£º99.99% ¾»¶È£º98% ²úµØ£ºÉ½¶«Óą̃
ÎÞ¹«º¦Åº³Ø¹ÜÀí¼¼ÊõÒ»¡¢¼¼ÊõÖ¸±ê 1¡¢Î¶ȣºÖÖźÔÚƽ¾ùζÈ15¡æÒÔÉÏ¿ªÊ¼ÃÈÑ¿
¹Ø¼ü´Ê£ºÅºÖÖÅú·¢ źÖÖ¼Û¸ñ źÖÖ³§¼Ò
°×ܸ£¬°×ܸÖÖÃç»ùµØÖ±¹©£¬ÌṩÖÖÖ²¼¼ÊõÖ§³Ö£¬Ç©¶©²úÏúºÏͬ
°×ܸƷÖÖ£º£ºÈý²æ×Ï»¨°×ܸ ÖÖÃçÃçÁ䣺£º1ÄêÒÔÉÏ ÖÖÃçÃ糤£º£º10¡ª¡ª20CM
³É¶¼½ðÖÖÔ´Å©Òµ¿Æ¼¼ÓÐÏÞ¹«Ë¾£¨ÒÔϼò³Æ½ðÖÖÔ´£©
¹Ø¼ü´Ê£º°×ܸ °×ܸÖÖÃç °×ܸÖÖÖ² °×ܸÖÖ×Ó¼Û¸ñ °×ܸ¼Û¸ñ
ºìÐÄÃÛèÖÊ÷ÃçƽºÍ·¢Ô´µØ
1-100Ö꣺5 100-1000Ö꣺4 1000ÖêÒÔÉÏ£º3
ºìÐÄÃÛèÖÊ÷Ãç ¡¾Æ½ºÍÏØöνõÃçľÅàÓýÖÐÐÄ¡¿¶¨Ãçµç»°£º134-596-00046 ¼¼Êõ×Éѯ£º186-59346-603öνõÅàÓýÖÐÐÄÖ÷Óª|ÈýºìÃÛèÖÃç|¸£½¨ºì
¹Ø¼ü´Ê£ººìÐÄÃÛèÖÊ÷Ãç
ÃÀ¹úWALKER¸ñÀ¼µÂ«ËñÖÖ×ÓÐÅÓþ±£Ö¤
´¿¶È£º98.0% ¾»¶È£º99.0% Ñ¿ÂÊ£º90.0%
ƽºþ«ËñÖÖ×Ó¼ÎÐËƽºþ«Ëñ·¢Õ¹½Ï¿ì£¬¿ªÊ¼Îª¼Ó¹¤³ö¿ÚÏÖ¶àΪ¹úÄÚÏÊÏúÊг¡
¹Ø¼ü´Ê£º¸ñÀ¼µÂ«ËñÖÖ×Ó ÃÀ¹ú«ËñÖÖ×Ó
ÏijÈÃç¼Û¸ñ

ÏijÈÃç¼Û¸ñ

¼Û¸ñ£º 5.00/¿Ã
¸ß£º30cm ³É»îÂÊ£º98% ½á¹ûÄêÏÞ£ºÈýÄê
À´±ö¶«·½ºìéÙÃç/À´±ö¶«·½ºìéÙÃçÄÄÀ﹩Ӧ£¿(((öÎöÎÅ©Òµ¡ªÁøÖÝÊÐÅ©¿ÆËùÅÔ
·¬ÇÑÖÖ×Ó

·¬ÇÑÖÖ×Ó

¼Û¸ñ£º µçÒé
·¬ÇÑÖÖ×Ó×ÏÑÞ ·¬ÇÑÒòÆä¼æ¾ßÊ߲˺ÍË®¹ûµÄË«ÖØÉí·Ý
·ëÊϺËÌÒÍõ|½¡¿µÁÆЧÕæÆæÃî
·ëÊϺËÌÒÍõ|½¡¿µÁÆЧÕæÆæÃî¹Ø¼ü´Ê£º·ëÊϺËÌÒÍõ·ëÊϺËÌÒÍõÊ÷ ÐÂÖ£·ëÊϺËÌÒʾ·¶»ùµØÃâ·Ñ×ÉѯÈÈÏߣº139490533661¡¢´Ù½øѪҺѭ»·£ººË

 
Ö²ÎïÖÖ×ÓÖÖÃç·ÖÀà
ÄúÊDz»ÊÇÒªÕÒ
Ìṩ Ö²ÎïÖÖ×ÓÖÖÃçÆóÒµ ·¢²¼µÄ30ÌõÖ²ÎïÖÖ×ÓÖÖÃç¼Û¸ñ/±¨¼ÛÐÅÏ¢£¬±¾Ò³ÏÔʾÆäÖÐ21Ìõ×îÐÂÐÐÇé ×îµÍ¼Û0.20Ôª, ×î¸ß¼Û5500.00Ôª£¬»¹Õ¹Ê¾·á¸»µÄÖ²ÎïÖÖ×ÓÖÖÃçͼƬ¡¢ÆÀÂÛ/ÌÖÂÛ¡¢Ïà¹ØËÑË÷

Ïë³öÏÖÔÚÕâÀ¸Ï½ôÃâ·Ñ×¢²á³ÉÍò¹úÆóÒµÍø»áÔ±£¬¹Ø×¢ÎÒÃǵÄ΢ÐŹ«ÖںŻòÕßͨ¹ýÓªÒµÖ´ÕÕÉóºË¾Í¿ÉÒÔÃâ·Ñ·¢²¼²úÆ·£¬¸Ï¿ìÐж¯°É£¡
博聚网